Darovat na Křídla pomoci

BYDLENÍ PŘEMEK – informace

Nejprve Vám všem, kteří jste se nabídli, že Přemkovi a jeho mamince pomůžete s renovací bytu a věcmi s tím spojenými, VELICE DĚKUJEME! Děkujeme také všem, kteří Přemkovi i dalším klientům pomáhají zaplatit asistenční péči. S maminkou jsme ve spojení a řešíme, jak co nejjednodušeji celou situaci uchopit a zkoordinovat.

Aby čerstvé informace nezapadaly v komunikačním vláknu na Facebooku, budeme nové zprávy vkládat sem do novinek. Své nápady, postřehy, nabídky, reakce, atd. pište prosím na email: nfond@pecovatel.cz nebo do soukromých zpráv na náš Facebook. Maminka má před sebou řadu vyšetření a operací, tak jí chceme s koordinací pomoci.

Zpráva č.4 ze dne 28.2.19

Závěrečné stanovisko z druhého nadačního šetření u pana Přemysla Bužka a jeho maminky Jany Bužkové ze dne 26. února 2019.

Chápeme názor některých lidí, kterým se z vnějšího pohledu může zdát člověk, který je fyzicky bez viditelného postižení, nepotřebným příjemcem pomoci. Neexistují však jen fyzická znevýhodnění. Na základně našeho osobního přešetření v bydlišti klienta, a dále na základě lékařských zpráv, stanovisek státních institucí (invalidní důchod, příspěvek na péči), úkonu sociálního šetření, vyjádření poskytovatele sociálních služeb, doporučení z chráněných dílen, ale i vlastního, opětovného osobního zhodnocení situace klienta (mimochodem dochází k němu vždy osobně, před každým přijetím do Nadačního fondu), jsme znovu dospěli k závěru, že klient je oprávněně diagnostikován podle zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách, jako člověk určený pro výkon úkonu osobní asistence.

(Sociální službou je také podle tohoto zákona činnost zajišťující pomoc za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, přičemž sociálním začleňováním se rozumí proces napomáhající plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.)

Na základě výše uvedených zjištění jsme přesvědčeni, že finanční prostředky poskytnuté jednotlivými dárci a použité pro účel osobní asistence, významně zkvalitní život předmětného klienta a poslouží k jeho osamostatnění.

Co se týká ekonomické situace klienta, eventuálně jeho blízké rodiny, pak uvádíme následující:

Pro Nadační fond Pečovatel je obtížné vstupovat do rodinných vazeb a hodnotit, zda a nakolik je ten či onen člen rodiny ochoten a povinen financovat potřeby svého dospělého příbuzného. Je obtížné vstupovat do osobních a majetkových vztahů, ať už k movitému nebo nemovitému majetku mezi jednotlivými členy rodiny. Jinak se může jevit situace legislativně z pohledu dostupných veřejných rejstříků a jinak mohou vypadat vztahy, různé dohody a zápočty mezi jednotlivými příbuznými včetně využití institutu závěti.

Pokud tedy odhlédneme od majetkové situace blízké rodiny (matky, otce nebo sourozence), pak vyhodnocujeme i po této stránce klienta jako potřebného. Nedisponuje totiž ani finančně ani psychicky takovým kapitálem, který by zabezpečil alespoň minimální rekonstrukci bytu, ve kterém se chce osamostatnit. Podle pravidel NF Pečovatel se také (u místního poskytovatele sociálních služeb) dle svých možností finančně spolupodílí na měsíční úhradě za odebranou službu osobní asistence.

Náš osobní závěr z celého dne, který jsme tomuto případu věnovali je ujištění, že život a lidské osudy nejsou černobílé, ale mohou být velmi bolavé, nepřehledné a komplikované. Chápeme názor „když mají nemovitost, tak ať ji prodají“, ale pokud je Vám dovoleno nahlédnout do spleti lidských osudů, získáte někdy informace, které nejen přesahují rámec tohoto stanoviska, ale i argumentačně legitimizují naše rozhodnutí o potřebnosti pomoci.

Zároveň také dokážeme pochopit, že někdo z dárců se nemusí s naším stanoviskem ztotožnit. Pro tyto případy prosím kontaktujte ředitelku Nadačního fondu Pečovatel paní Moniku Hlinkovou, abychom Vám mohli poskytnuté prostředky vrátit nebo je poukázat jiným, dle Vás potřebnějším klientům.

S úctou

za Nadační fond Pečovatel

Monika Hlinková

ředitelka

nfond@pecovatel.cz

Zpráva č. 3 ze dne 25.2.19

Zítra 26.2. jedeme ranním vlakem navštívit Přemka a jeho maminku.

Zpráva č. 2 ze dne 14.2.19

Vyjádření Nadačního fondu Pečovatel k příspěvkům na Facebooku ze dne 14. února 2019:

Nebereme na lehkou váhu pochybnosti některých z vás, o oprávněnosti pomoci panu Přemkovi. Situaci každého klienta před zahájením spolupráce osobně prověřujeme. Potřebu asistenční péče máme podloženou lékařskými doporučeními a sociálním šetřením poskytovatele sociální služby. Nicméně naší povinností je, v případě pochybností o finanční nouzi klienta, situaci znovu osobně prověřit a proto v posledním únorovém týdnu (po převzetí bytu) provedeme na místě nové nadační šetření.

Pokud jsme udělali chybu, zodpovědně se k ní přihlásíme a napravíme ji.

Všem Vám moc děkujeme za důvěru a ochotu pomáhat. Monika Hlinková, ředitelka NF Pečovatel.

Zpráva č. 1 ze dne 13.2.19

V pátek 22. 2. si maminka převezme byt. Do této doby máme v plánu najít osobu nebo stavební firmu, která by koordinovala činnosti v bytě. Dále spolu s maminkou hledáme osobu, která by s maminkou práci po řemeslnících přebírala. Po převzetí bytu by tedy osoba v roli stavaře koordinátora byt navštívila a společně by se udělal plán prací a postupně by se kontaktovali ti, kteří nabídli svou pomoc.